ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2022 – 31.12.2022
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2021 – 31.12.2021
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2020 – 31.12.2020
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2019 – 31.12.2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2018 – 31.12.2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2016 – 31.12.2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2015 - 31.12.2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2014 - 31.12.2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2013-31.12.2013
Ισολογισμός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ